ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. OPDRACHTNEMER
1.1.  Van Kessel Advocatuur is de kantoornaam van samenwerkende advocaten en juristen, die met ingang van 1 januari 2023 bestaat tussen VKA Juridische Diensten c.v. (KvK 91824435), R. van Herwaarden Holding b.v. (KvK 23080817), voor deze de heer mr. Robert van Herwaarden (jurist ondernemingsrecht en letselschade) en Bestuursrechtelijk Advieskantoor Menhart (KvK 52322645). Voor deze mr. Alois Menhart (jurist bestuursrecht en omgevingsrecht).
1.2. Elke rechtshandeling die door ons kantoor in het kader van deze opdracht wordt aangegaan, wordt gesloten namens Van Kessel Advocatuur. Dit geldt ook voor advocaten, adviseurs of bewindvoerders, die samen met of in dienst van Van Kessel Advocatuur de praktijk uitoefenen.

2. UITVOERING OPDRACHT
2.1 De door ons kantoor in verband met een opdracht te verrichten werkzaamheden beogen tot het gewenste resultaat te leiden.
2.2 Ons kantoor zal zich inspannen om dit gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
2.3 Namens ons kantoor zal een van met ons kantoor samenwerkende of in dienst zijnde advocaten de opdracht uitvoeren. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen wij ons alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zullen wij handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien wij het verantwoord en/of wenselijk achten, dat wij ons bij de uitvoering van onze werkzaamheden door anderen (deurwaarder en procureur uitgezonderd) laten bijstaan, dan zullen wij dat niet doen dan na van u verkregen schriftelijke toestemming. De inschakeling van deurwaarder wordt geacht automatisch onder onze opdracht te vallen.
2.4 Ons kantoor maakt deel uit van de European Lawyers Group (www.european-lawyers-group.eu) met vestigingen in alle EU-lidstaten, in Liechtenstein en in Turkije. De eventuele inschakeling van een van deze kantoren indien nodig wordt geacht automatisch onder onze opdracht te vallen.
2.4 Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.
2.5 Deze opdracht zal specifiek en exclusief worden uitgevoerd door één van onze specialisten, mr. drs. Arno G.W. van Kessel, mr. Robert van Herwaarden of mr. Alois Menhart, voor u te bereiken:
- E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Tel. kantoor : 0031 (0)6-348 49 416

3. OPZEGGEN VAN DE OPDRACHT
3.1 U kunt de opdracht steeds opzeggen. U dient wel rekening te houden met de stand waarin de opdracht zich op dat moment bevindt. Bij opzegging in het licht van de afronding van de opdracht, blijft de succesfee volledig opeisbaar.
3.2 Wij kunnen de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen (onder meer betalingsverzuim) en/of tenzij wij op redelijke gronden niet bereid zijn de opdracht volgens uw wensen uit te voeren.
3.3 In beide gevallen, zullen wij u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

4. FINANCIËLE AFSPRAKEN
4.1 Indien met u is besproken dat u mogelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, al of niet met een eigen bijdrage, dan zal daartoe door ons een aanvraag worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Of dat werkelijk zo is, is uiteindelijk niet ter beoordeling aan ons maar aan de hiervoor genoemde instelling (www.rvr.org). U bent in dat geval (bij toewijzing) niet het honorarium verschuldigd (als bedoeld onder 4.2) maar wél alle voor u door ons kantoor gemaakte dossierkosten en verschotten zoals het griffierecht, deurwaarderskosten, kadasteronderzoek, uittreksels KvK etc. Deze kosten zullen maandelijks aan u worden gedeclareerd. Voorts bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze dient direct door u te worden voldaan bij aanvaarding van de opdracht en voor de aanvang van de werkzaamheden van uw advocaat.
4.2 Het basis honorarium bedraagt € 275,-- per uur, te vermeerderen met 5% kantoorkosten, exclusief belaste en onbelaste verschotten en omzetbelasting. Verschotten zijn de voor u door ons kantoor gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van getuigen en deskundigen, enz. Aan u is een voorschotnota overgelegd, die door u op voorhand dient te worden voldaan. Aankomende werkzaamheden worden tot 50% van de voorschotnota verrekend, waarvoor u periodiek van ons een urenverantwoording zult ontvangen. De overige 50% zal worden verrekend met onze einddeclaratie.
4.3 Indien met u is besproken dat u mogelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand worden dit honorarium en deze verschotten aan u in rekening gebracht indien en voor zover:
A) om welke reden dan ook geen, of tegen een onvolledig tarief, toevoeging wordt verkregen, ook niet na bezwaar tegen een afwijzing, of
B) na toepassing van de resultaatstoets door de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de zaak door de Raad voor Rechtsbijstand wordt geoordeeld dat het financieel resultaat dat (mede) door de tussenkomst van uw advocaat is behaald in de zaak, alsnog leidt tot intrekking van de toevoeging.
Dit gebeurt wanneer de geldelijke opbrengst (of geldvordering) uit deze zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het wettelijk vrijgelaten bedrag aan vermogen in Box III (zie voor actuele bedragen www.belastingdienst.nl of www.rvr.org), of wanneer de kosten van rechtsbijstand kunnen worden verhaald op een derde (bijvoorbeeld bij een zaak betreffende een letselschade waarvoor bij voorbaat een verzekeringsmaatschappij aansprakelijk is).
In dat geval zal u alsnog een declaratie – conform bovengenoemd uurtarief - aangeboden krijgen, die u geheel aan ons kantoor dient te voldoen. Het hier bepaalde geldt echter niet bij straf- en vreemdelingenrecht zaken.
4.4. Het u hierbij medegedeelde uurtarief is van toepassing voor tenminste een (1) jaar.
Tariefswijzigingen en/of verhogingen kunnen per jaar aan u worden doorberekend per 1 januari van het opvolgende jaar, in het geval deze wijziging / verhoging betrekking heeft op één of meer van de volgende situaties:
a. een wijziging van de tarieven die voor alle cliënten van ons kantoor zal gaan gelden;
b. als compensatie dient voor opgetreden geldontwaarding van tenminste 2,5% sinds de vorige tariefswijziging / verhoging, in welk geval steeds een minimum van € 5,- per uur (excl. kosten en BTW) bij het bestaande uurtarief kan worden opgeteld;
c. indien het belang van de zaak, het verwachte resultaat en/of de spoedeisendheid verhoging van het basistarief rechtvaardigt.
4.5 Indien met u is overeengekomen dat wij u zullen waarschuwen, in het geval het honorarium
een overeengekomen bedrag dreigt te overschrijden, exclusief verschotten en omzetbelasting, dan zullen wij u die waarschuwing tijdig geven. In dat geval zullen u en ons kantoor overleg hebben over de voortzetting of een tussentijdse beëindiging van de opdracht.
4.6 U ontvangt van ons kantoor in beginsel elke maand een declaratie voor de door ons kantoor verrichte werkzaamheden, inclusief de door ons kantoor voor u gedane uitgaven of een eventuele bij een toevoeging verschuldigde eigen bijdrage, tenzij het bedrag van onze declaratie zodanig gering is in het licht van de reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden, dat wij er voor kiezen het saldo voor die maand te reserveren en in rekening te brengen op enig later moment.
4.7 De declaraties dienen door u binnen 14 dagen gerekend vanaf factuurdatum te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.8 Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen laste, ook alle advocaatkosten, zoals die door ons kantoor of extern voor het incasseren worden gemaakt, en wel op dezelfde basis als wij onze werkzaamheden inzake individuele incasso’s aan cliënten in rekening brengen. Dat is op basis van het voor die categorie incasso’s bestaande gematigde uurtarief dat geldt voor elk uur dat aan de betreffende incassowerkzaamheden is besteed.
4.9 Indien wij optreden voor meer (rechts)personen, dan staat elk van de (rechts)personen door ons vertegenwoordigd altijd in voor de betaling van het volledige bedrag dat is gedeclareerd. Indien de eigenaar van een rechtspersoon, voor welke wij optreden, niet in rechte is betrokken of in andere hoedanigheid expliciet wordt bijgestaan, dan hebben wij het recht om die eigenaar, of dat nu een vennootschap is of een natuurlijk persoon, samen met de vertegenwoordigde rechtspersoon als debiteur (schuldenaar) van onze declaraties aan te merken.
In het geval het een vennootschap betreft, geldt dat wij de natuurlijk persoon die aan de top staat van de betreffende keten van vennootschappen steeds desgewenst als geadresseerde van onze declaraties kunnen vermelden. In al deze gevallen staan alle geadresseerden van onze declaraties steeds hoofdelijk in voor de betaling daarvan.
4.10 Indien wij om ons moverende redenen ervan af hebben gezien meerdere (rechts)personen als geadresseerde aan te merken, blijft het recht om dat in een later stadium te doen niettemin gehandhaafd. Ook de met artikel 4.9 beoogde hoofdelijke aansprakelijkheid voor onze declaraties blijft gehandhaafd, zodat het alsnog declareren aan een hoofdelijk aansprakelijke (rechts)persoon naast de persoon of rechtspersoon aan wie reeds eerder is gedeclareerd mogelijk blijft. Bij betaling door één van de (rechts)personen aan wie is gedeclareerd zijn de overigen bevrijd van hun betalingsverplichting en ontvangen zij op verzoek of op ons initiatief een creditnota.
4.11 Bij enig geschil inzake de betaling van onze declaraties en/of ten aanzien van onze dienstverlening is altijd medebevoegd de rechtbank Noord-Nederland in Leeuwarden, ook als de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

5. WwFT
5.1 Ons kantoor neemt geen enkele zaak aan waarop de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) van toepassing zou kunnen zijn. Ons kantoor neemt in dat kader geen zaken aan met betrekking tot onder meer onroerend goed transacties, aandelentransacties, kunsttransacties, etc.
5.2 Ons kantoor neemt geen á contant betaling aan.
5.3 Ons kantoor is gehouden iedere ongebruikelijke (financiële) transactie te melden bij de daarvoor aangewezen instantie aan de Orde van Advocaten zonder daarbij de opdrachtgever daarover te informeren.
5.4 Ons kantoor is gehouden iedere nieuwe opdrachtgever/cliënt zich te laten identificeren, de identificatie te verifiëren en in geval van een rechtspersoon de UBO (uiteindelijke eigenaar) vast te stellen.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende schadegeval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
6.2. Als deze verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is onze
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste € 2.500,-.

7. KLACHTENREGELING
Ons kantoor voorziet in een interne klachtenregeling. De klachtenregeling ligt ter inzage op ons kantoor aan de Orionweg 47-E te Leeuwarden en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan ons kantoor en wel aan onze kantoorklachtenfunctionaris mevrouw H.H. de Vries kenbaar maakt. Slaagt ons kantoor er niet in uw klachten te verhelpen, dan kunt u de kwestie desgewenst voorleggen aan de deken van de Orde van Advocaten in het rechtsgebied Noord-Nederland.

8. TOEPASSELIJK RECHT
8.1 Op deze opdracht en eventueel volgende opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Noord-Nederland zittingsplaats te Leeuwarden.